امورنمایندگی ها

کارخانه هانی فوم پس از راه اندازی در مدت زمانی کوتاه توانسته است پروانه بهره برداری سازمان صنایع و معادن و پروانه ساخت وزارت بهداشت و درمان پزشکی را دریافت نماید. اکنون که شاهد تولید محصولات استاندارد هانی فوم هستیم.

13